Het Huishoudelijk Reglement

 1. Iedere onervaren vlieger is verplicht zich tijdens het vliegen door een ervaren vlieger van onze vereniging te laten bijstaan. Tot het moment dat hij/zij een brevet heeft.
 2. Indien geen gebruik gemaakt wordt van 2.4Ghz is het gebruik van een frequentiebord verplicht.
 3. Het vliegen met een model uitgerust met een verbrandingsmotor, zonder dat deze uitgerust is met een doelmatige geluidsdemper, is verboden.  (geluidsnormen milieuvergunning aanwezig in clubgebouw.) Dit kan steekproefsgewijs door het bestuur gemeten worden.
 4. Er mogen maximaal 3 brandstof modellen tegelijk bezig zijn op het veld.
 5. Iedereen vliegt met zijn model zodanig dat de veiligheid van mens en dier niet in gevaar wordt gebracht. Het is verboden om laag over publiek, gebouwen, openbare wegen en vee te vliegen. Het is tevens verboden om boven de ìpitsî en de bebouwing van onze buren te vliegen.
 6. Het is alleen voor vliegers, die hun model willen laten opstijgen toegestaan het vliegterrein te betreden. Het is voor een ieder die niet vliegt verboden het terrein te betreden, uitgezonderd instructeurs.
 7. Indien iemand van plan is zijn model te laten landen, roept hij duidelijk; ìLANDINGî. In geval van meerdere landende modellen gaat het ìlangzameî voor het ìsnellereî, of het ìlagereî voor het ìhogereî vliegverkeer.
 8. Vliegers staan aan de linkerkant van het veld. Indien gebruik gemaakt moet worden van de startbaan, is het ook toegestaan in het verlengde van de startbaan tegen het hek van de pits te gaan staan.
 9. Een model mag maximaal 25 kg wegen, en niet hoger vliegen dan 300 meter boven de grond en mag niet meer dan 500 meter verwijderd zijn van de bestuurder.
 10. Het model moet voortdurend binnen de gezichtkring blijven van degene die hem bestuurt.
 11. De geluidsemissie van een model mag van 9.00 t/m. 19.00 uur ten hoogste 80 db(a)  bedragen. ís Avonds van 19.00 t/m. 22.00 uur 76 db(a)  conform de milieuvergunning.
 12. Op zondag kan er gevlogen worden onder de condities van avondvliegen (76 dB(a)), met een verbrandingsmotor uitgerust modelvliegtuig, zweefmodellen en elektrisch aangedreven vliegtuigen en helikopters. Probeer wel het vliegen bij de bebouwing te mijden.
 13. De constructie van een model moet zodanig zijn dat kans op een ongeval, als kans van breken, defect of losraken van een onderdeel tijdens de vlucht kan worden uitgesloten. Elk nieuw model wordt hierop gecontroleerd door een ervaren vlieger (aan te wijzen door het bestuur)
 14. Een model mag alleen radiografisch worden bestuurd met zendapparatuur dat hiervoor bestemd is.
 15. Het is niet toegestaan onder invloed van medicijnen (met gele sticker), drugs of alcohol deel te nemen aan het vliegen. Dit houdt in dat het er vlak voor of tijdens de vliegtijd niet gebruikt mag worden.
 16. Contributie
  1. Betaling van de contributie dient voor uiterlijk 15 februari van het verenigingsjaar te zijn verricht. Bij in gebreke blijven hiervan zullen nog twee herinneringen volgen.
  2. Nieuwe leden dienen de betaling binnen 3 weken na inschrijving te hebben verricht.
  3. Opzeggen als lid van de vereniging dient men voor de aanvang van het nieuwe boekjaar (jan t/m dec.)  schriftelijk of per e-mail te voldoen bij het bestuur. Geschiedt dit na de aanvang van het boekjaar is men voor het lopend boekjaar de contributie verschuldigd en zijn en zal men het lopende boekjaar gewoon lid van de vereniging zijn.
  4. Bij niet tijdige betaling kan tot schorsing worden overgegaan. Dit ontslaat u niet van de betalingsverplichting.
 17. Gemachtigd tot vliegen op het terrein aan de Kolkweg te Bruchem zijn.
  1. Leden van de M.V.C. The Flying Dutchman.
  2. Gastvliegers (van andere verenigingen).
  3. Introducees van leden (mits in het bezit van een geldig vliegbrevet).

De bovengenoemde personen dienen zich te houden aan, en op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement, en het vlieggebied waarvan een kopie zich bevindt op het prikbord in het clubgebouw.